View Larger Image Piasecki PV -2 View Larger Image Piasecki PV -2 PV-2 Helicopter The design won them a military contract and in 1946 the company changed its name to... PV-2 Helicopter The design won them a military contract and in 1946, the company changed its name to... Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Successful tests with a Sperry autopilot in the XHJP-1 enabled the next model the HUP-2 to be... Successful tests with a Sperry autopilot in the XHJP-1 enabled the next model, the HUP-2 , to be... Piasecki Meets Reagan Piasecki’s designs paved the way for long-serving military helicopters like... Piasecki Meets Reagan Piasecki’s designs paved the way for long-serving military helicopters like... All the World's Rotorcraft All the World's Rotorcraft Despite its rather ungainly appearance the H-21 Shawnee was a very capable and well-liked machine... Despite its rather ungainly appearance the H-21 Shawnee was a very capable and well-liked machine,... Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next Arkenbout photo Arkenbout menu Main menu Larger image Next McKillop photo McKillop menu Main menu Larger image Next McKillop photo McKillop menu Main menu Larger image Next Larkins photo Larkins menu Main menu Larger image Next Larkins photo Larkins menu 1948: Piasecki HRP-1 (PV-17) 1948: Piasecki HRP-1 (PV-17) Mi-2 OK-FIU od Slov-airu v roce 2009 Vendhorst - paintbalové hřiště. Dopravní muzeum v Luzernu... Mi-2 OK-FIU od Slov-airu v roce 2009 Vendhorst - paintbalové hřiště. Dopravní muzeum v Luzernu... Piasecki PV -2 Piasecki PV -2 Piasecki PV-15 Transporter / YH-16 Piasecki PV-15 Transporter / YH-16 Crew: 3–5 (Pilot co-pilot crew chief and one or two gunners in Vietnam) Capacity: 20 troops... Crew: 3–5 (Pilot, co-pilot, crew chief and one or two gunners in Vietnam) Capacity: 20 troops... Разработчик: Piasecki Разработчик: Piasecki Piasecki PV -2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Piasecki PV -2 Ýêèïàæ: 1 ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 1 x 4-öèëèíäðîâûé... Piasecki PV -2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Piasecki PV -2 Ýêèïàæ: 1 , ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 1 x 4-öèëèíäðîâûé... Piasecki PV-15 Transporter / YH-16 Òåõíè÷åñêèå äàííûå YH-16A Ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 2 x ÃÒÄ Allison... Piasecki PV-15 Transporter / YH-16 Òåõíè÷åñêèå äàííûå YH-16A Ñèëîâàÿ óñòàíîâêà: 2 x ÃÒÄ Allison... Oyster Shack Oyster Shack Piasecki PV -2 Piasecki PV -2 1951: Sikorsky HO4S-2G / 3-G (HH-19G) Chickasaw 1951: Sikorsky HO4S-2G / 3-G (HH-19G) Chickasaw X49A Speedhawk The Speedhawk originally designated YSH-60F/VTDP consists of Sikorsky YSH-60F... X49A Speedhawk The Speedhawk, originally designated YSH-60F/VTDP, consists of Sikorsky YSH-60F... Ôîòîãðàôèè   Ôîòîãðàôèè  
Zaawansowane wyszukiwanie